Priya Rajasethupathy

Head of Laboratory

email: priya@rockefeller.edu

tel: (212) 327- 8538

Alessandra Bonito-Oliva

Lab Manager

email: abonitooli@rockefeller.edu

tel: (212) 327- 8539

RU_seal-white-revised.jpg

The Rockefeller University

1230 York Ave, New York, NY 10065  Tel +1(212)327-8000